Nakupovať v e-shope môžete 24 h    Infolinka funguje od 9:00 - 15:00      tel.č.: +421 903 582 555  

 


GDPR
Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vážení zákazníci,

Od 25.05.2018 nadobúda účinnosť nová európska legislatíva zameraná na ochranu
osobných údajov známa tiež pod skratkou GDPR (General Data Protection
Regulation EU 2016/679) a súvisiaci zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov, ktoré Vám zaručujú väčšiu kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi a zvyšujú
transparentnosť ich spracúvania. V súlade s týmito predpismi sme aktualizovali
pravidlá ochrany osobných údajov.

E-shop queendharma.sk, ktorého prevádzkovateľom je Mgr. Kamila Vykukel - Queen Dharma

IČO: 44026706 Miesto podnikania 93401 Levice, Koháryho ul. 910/13 , dbá o ochranu Vašich osobných
údajov (ďalej v texte aj ako „OÚ“), ktoré spracúva v súlade s platnou legislatívou, v
zmysle ktorej je prevádzkovateľom. V nasledujúcom texte nájdete prehľadné
informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, aké máte práva a ako
nás môžete kontaktovať.

1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A NA AKÝ ÚČEL

  Pri prehliadaní našej webovej stránky spracúvame osobné údaje používateľa
ako je IP adresa, typ prehliadača, webová lokalita, z ktorej ste prišli na našu
stránku a tzv. súbory cookies. Tieto údaje spracúvame za účelom zabezpečiť
riadne fungovanie web stránky a uľahčenia jej prehliadania. Viac informácií o
zbere súborov cookies nájdete nižšie v texte.

  Pri nákupe v e-shope spracúvame osobné údaje potrebné na vybavenie
objednávky a odoslanie tovaru, a to:

oslovenie, meno a priezvisko

doručovacia a fakturačná adresa

dátum narodenia (pozn. tabakové výrobky môže nakúpiť iba osoba staršia 18 rokov
veku)

telefonický kontakt

e-mailová adresa

platobné údaje
.

   Za účelom poskytnutia zľavy spracúvame osobné údaje vo Vašom konte
potrebné na udelenie zľavy.

   Zasielanie noviniek Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko a e-
mailová adresa spracúvame na základe Vášho súhlasu na účely informovania
o nových produktoch a výhodných ponukách e-shopu. Tento súhlas môžete

kedykoľvek odvolať kliknutím na „Odhlásiť sa z odberu noviniek“ v došlej e-
mailovej správe alebo zaslaním odvolania súhlasu na info@queendharma.sk

   Keď nás kontaktujete spracúvame osobné údaje obsiahnuté vo Vašom konte
po overení Vašej totožnosti na základe údajov, ktoré nám poskytnete, a to za
účelom podpory zákazníka.

2. NA AKOM ZÁKLADE A AKO DLHO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje spracúvame na základe:
zákona,

zmluvy resp. opatrení pred uzavretím zmluvy,

ochrany našich oprávnených záujmov,

Vášho súhlasu.

Osobné údaje spracúvame najmä na základe zmluvy, ktorú uzatvárame so
zákazníkom. V prípade neposkytnutia osobných údajov potrebných na vybavenie
objednávky a doručenie tovaru nemôžeme uzavrieť zmluvu na diaľku.


Našim výsostným záujmom je odmeňovať verných zákazníkov, preto spracúvame
niektoré osobné údaje obsiahnuté vo Vašom konte, na základe čoho poskytujeme
vernostné zľavy.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci podpory zákazníka online (e-
mailom, v live-chate) alebo telefonicky spracúvame po dobu nevyhnutnú na
vybavenie Vašej požiadavky, v prípade reklamácie môžu byť použité ako dôkaz jej
riadneho vybavenia.

Vaše osobné údaje máte kedykoľvek pod kontrolou a môžete ich aktualizovať po
prihlásení sa do Vášho konta zadaním prihlasovacieho mena a hesla v sekcii
„Osobné údaje“. Konto je aktívne pokiaľ si ho nezrušíte pre uľahčenie Vášho
budúceho nákupu. Osobné údaje, získané na základe uzavretia kúpnej zmluvy sú

3. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Vaše osobné údaje spracúvajú zamestnanci e-shopu v rozsahu
zodpovedajúcemu ich pracovnej pozícii v súlade s bezpečnostnými štandardmi
a predpismi o ochrane osobných údajov.

Pri svojej činnosti využívame služby zmluvných partnerov v oblasti účtovníctva,
technickej podpory webovej stránky a výpočtovej techniky a doručovania tovaru
zákazníkovi, pri ktorých dochádza k obmedzenému spracovaniu Vašich osobných
údajov týmito subjektmi v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie služby. Našich
zmluvných partnerov si vyberáme s dôrazom na ich spoľahlivosť a poskytnutie
dostatočných záruk v podobe primeraných technických a organizačných opatrení tak,
aby spracúvanie Vašich osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona a bola
zabezpečená ochrana Vašich práv.

4. SÚBORY COOKIES

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na
vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých
webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači
alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita
na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú
prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich
pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte
opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských
nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú
funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si
pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené
vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili
ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej
návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby
a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového
prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom
nastavení.

5. VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOVPodľa Nariadenia (EU) 2016/679

(známeho pod skr. GDPR)

a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte tieto práva, pokiaľ ide o

Vaše osobné údaje:
   Právo na prístup k , a to konkrétne, právo žiadať od nás potvrdenie o tom,
či spracúvame Vaše OÚ vrátane informácie o ich kategóriách, o účele
spracúvania, komu ich poskytujeme a o dobe uchovávania alebo kritériách jej
určenia.

   Právo na bezodkladnú opravu nesprávnych a doplnenie neúplných OÚ.

   Právo získať OÚ spracúvané automaticky na základe Vášho súhlasu alebo
plnenia zmluvy, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte za predpokladu, že je to technicky možné.

   V prípadoch, kedy spracúvame Vaše OÚ na právnom základe oprávneného
záujmu máte právo namietať toto spracúvanie z dôvodu Vašej konkrétnej
situácie. Vaše OÚ v takom prípade nesmieme spracúvať kým nepreukážeme
dôvody na uplatnenie právneho nároku alebo prevahu našich oprávnených
záujmov nad Vašimi právami a oprávnenými záujmami.

   Právo na obmedzenie spracúvania OÚ počas doby, kedy overujeme ich
správnosť/ ak namietate výmaz v prípade nezákonného spracúvania/ich
nepotrebujeme na daný účel, ale potrebujete ich na uplatnenie právneho
nároku/ ak namietate ich spracúvanie podľa §27 ods. 1 zákona o ochrane
osobných údajov, a to až do overenia či oprávnený záujem na našej strane
prevažuje nad Vašimi právami alebo oprávnenými záujmami. V prípade
uplatnenia tohto práva a ak nejde o uplatnenie právneho nároku, ochranu
osôb, dôvody verejného záujmu alebo spracúvanie s Vaším súhlasom,
obmedzíme spracovanie OÚ na ich uchovávanie.

   Právo na výmaz nepotrebných OU/nezákonne spracúvaných OU/OU
spracúvaných na účely priameho marketingu/OU po odvolaní súhlasu na
spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania; toto právo sa
neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi, spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický
účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na
informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,

   Právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov,
Hraničná 12, Bratislava

Za účelom uplatnenia Vašich práv nás môžete kontaktovať:

na adrese:
93401 Levice, Koháryho ul. 910/13

telefonicky: +421 903 582 555
e-mailom:
info@queendharma.sk
live-chat:
www.queendharma.sk

Váš podnet vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 (jedného) mesiaca od
jeho doručenia. V odôvodnených prípadoch možno túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2
(dva) mesiace, o čom Vás budeme informovať. V prípade zjavne neopodstatnených
alebo neprimeraných žiadostí, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môžeme
požadovať primeraný poplatok pokrývajúci naše administratívne náklady na
vybavenie alebo môžeme odmietnuť konať.

Neviete sa rozhodnúť? Prečítajte si recenzie od našich spokojných zákazníkov:

26.11.2022

Simonka: Dobrý večer Kami ( na insta chodim pomenej, ale ) kaftan prisiel, je krasny.Velmi prijemny...

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NDk4Y